Ιστορία

Μετά τη Μεταπολίτευση (1974), ιδρύθηκε στην Πάτρα το «Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Πατρών», με τριετή φοίτηση, σύμφωνα με το Π. Δ. 178/1976, αντί του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Πατρών, που είχε ιδρυθεί με το Β.Δ. 23-10-1947 (ΦΕΚ 235, τ.Α΄, 1947) και καταργήθηκε με το Β.Δ. 487/1971.
Το Μέσο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο αντιστοιχούσε στο Τριτάξιο Γυμνάσιο και σκοπό είχε την επιμόρφωση, εκτός των λαϊκών σπουδαστών, των Κληρικών που είχαν χειροτονηθεί με μειωμένα προσόντα, για την επάνδρωση ενοριών της υπαίθρου.
Στο Μ.Ε.Φ. Πατρών φοίτησαν 100 μαθητές Κληρικοί και Λαϊκοί. Από τους Λαϊκούς σχεδόν όλοι χειροτονήθηκαν Ιερείς. Επίσης από τους αποφοίτους 30 μαθητές συνέχισαν τις σπουδές τους στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών και στη συνέχεια 13, έδωσαν εξετάσεις και εισήχθησαν κυρίως στο Ποιμαντικό Τμήμα των Θεολογικών μας Σχολών.
Με το Π.Δ. 100/1979, το Μ.Ε.Φ. Πατρών μετατράπηκε σε τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο (ΦΕΚ 152/1979, τ.Α) και λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 1979-1980, έκτοτε λειτουργεί χωρίς καμία διακοπή.
Μέχρι και το Σχολικό ΄Ετος 1987-1988 λειτουργούσε και Οικοτροφείο για τους σπουδαστές που προέρχονταν από περιοχές εκτός Πατρών. Κάλυπτε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Η λειτουργία του Οικοτροφείου ανεστάλη λόγω ελλείψεως προσωπικού στην αρχή και κατόπιν λόγω μη υπάρχοντος καταλλήλου κτιρίου να στεγάσει και το Οικοτροφείο.
Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών μέχρι και το Σχολικό Έτος 2005-2006 χωριζόταν σε δύο τμήματα:
Το πρώτο τμήμα περιελάμβανε και περιλαμβάνει τις τρεις Λυκειακές τάξεις, τις οποίες όταν τελειώσει ο μαθητής παίρνει Απολυτήριο Λυκείου και έχει τη δυνατότητα να δώσει Γενικές Εξετάσεις για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές.
Το δεύτερο τμήμα περιελάμβανε την Δ΄ τάξη, στην οποία ενεγράφονταν απόφοιτοι του τριταξίου Εκκλησιαστικού Λυκείου, αλλά και απόφοιτοι των διαφόρων άλλων τύπων Λυκείων της χώρας μας. Μετά την περάτωση των σπουδών στην Δ΄ τάξη οι απόφοιτοι είχαν την δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, ή να χειροτονηθούν Ιερείς κατατασσόμενοι στη Β΄ μισθολογική κατηγορία.
Με το Ν. 3234/2006, καταργήθηκε η Δ΄ τάξη και τη θέση της πήρε το Εκκλησιαστικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ι.Ε.Κ.), τμήμα: «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση».
Το Ε.Ι.Ε.Κ. στην Πάτρα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου και είναι αναπόσπαστο τμήμα του. Στο Ε.Ι.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι των Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς επίσης και απόφοιτοι όλων των τύπων των Λυκείων ή και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.
Το Σχολικό Έτος 2006-2007 ενεγράφησαν 19 μαθητές.
Το Σχολικό Έτος 2007-2008 ενεγράφησαν 22 μαθητές
Το Σχολικό Έτος 2008-2009 ενεγράφησαν 29 μαθητές, οι οποίοι επελέγησαν από 40 υποψηφίους.
Οι Απόφοιτοι της Ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση» μπορούν:
1) Χειροτονούμενοι να καταταγούν στη Β ΄ Μισθολογική κατηγορία Ιερέων, &
2) Να στελεχώσουν τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες (οργανισμούς-ιδρύματα ?κατασκηνώσεις κ.λ.π.) της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.