Η Βασιλόπιττα του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών

Μέσα σέ κλ?μα χαρ?ς καί πνευματικ?ς ε?φροσύνης, ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρ?ν κ.κ. Χρυσόστομος, ε?λόγησε τήν Βασιλόπιτα στό ?κκλησιαστικό Λύκειο Πατρ?ν. Τά παιδιά ?ψαλαν ?ραιότατα τούς ?μνους ?πό τήν διεύθυνση το? Καθηγητο? τ?ς Μουσικ?ς κ. Παύλου Μάλλιαρη. ? Σεβασμιώτατος, μίλησε μέ πατρική ?γάπη στόν Διευθυντή καί τούς Καθηγητές καί κυρίως στά παιδιά καί τούς ?πήνεσε γιά τόν τρόπο λειτουργίας το? Σχολείου καί γιά τήν παιδεία πού παρέχεται σέ α?τό και ε?χήθηκε τά δέοντα σέ ?λους γιά τήν νέα χρονιά καί γιά κατά Θεόν πρόοδο καί ε?τυχία στή ζωή τους. Τήν τελετή ?τίμησαν μέ τήν παρουσία τους, ? προϊσταμένη τ?ς ?κπαιδεύσεως κ. Σοφία Χριστοπούλου, ο σχολικός σύμβουλος των Θεολόγων κ. Δημήτρης Δημακόπουλος, τό προσωπικό το? Λυκείου καί τ?ς ?κκλησιαστικ?ς ?στίας καί  γονε?ς τ?ν μαθητ?ν. Στήν ?μιλία του ? Διευθυντής το? Σχολείου κ. ?ωάννης Κόττορος, ?νεφέρθη στήν ?ξία τ?ς παιδείας καί στήν παροχή τ?ν γνώσεων στό ?κκλησιαστικό Λύκειο, στό ?πιτελεσθέν ?ργο κατά τό παρελθόν ?τος καί στόν προγραμματισμό πού ?χει γίνει γιά τήν τρέχουσα χρονιά.


Ε?χαρίστησε δέ τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ?μέριστη συμπαράστασή του στό Σχολε?ο καί τό μεγάλο ?νδιαφέρον του καί τούς ?λλους προσκεκλημένους. Τέλος, ? Σεβασμιώτατος ?πέδωσε τίς τιμητικές διακρίσεις ?πό τούς διαγωνισμούς στούς ?ποίους διεκρίθει τό Σχολε?ο καί ?ν συνεχεί? τά παιδιά ?λαβαν ?ς ε?λογία ?πό μία Καινή Διαθήκη. Μετά τό πέρας τ?ς τελετ?ς ? Σεβασμιώτατος ε?λόγησε τήν τράπεζα, ? Διευθυντ?ς, ο? Καθηγητές, ο? μαθητές καί ο? ?λλοι προσκεκλημένοι.